Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong quân đội

Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong quân đội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THỂ LỰC

1. Quân nhân từ 45 tuổi trở xuống bắt buộc phải được huấn luyện và kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực nhằm đánh giá trình độ thể lực của từng quân nhân và từng cấp đơn vị.

2. Quân nhân từ 46 tuổi trở lên tự rèn luyện duy trì thể lực để bảo đảm sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên cương vị công tác được đảm nhiệm. 

Chiến sĩ 2

(Các trang thiết bị dành cho việc rèn luyện thể lực của cán bộ chiến sĩ trong các doanh trại hay ngoài thao trường hiện chưa đáp ứng được cả về số lượng lẫn chất lượng)

II. TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THỂ LỰC TRONG QUÂN ĐỘI, CÁCH ĐÁNH GIÁ

1. Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực:

a) Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của bộ đội lục quân và lực lượng mặt đất của quân đội (phụ lục I);

b) Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của lực lượng trên tầu (phụ lục II);

c) Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của các thành phần bay (phụ lục III).

Bộ đội thể dục

2. Cách đánh giá:

a) Đánh giá trình độ thể lực đối với cá nhân:

– Giỏi: 100% nội dung kiểm tra khá, giỏi, trong đó có ít nhất 60% nội dung đạt khá và giỏi.

– Khá: 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có ít nhất 60% nội dung đạt khá và giỏi.

– Đạt yêu cầu: Có ít nhất 80% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu trở lên.

 

b. Đánh giá trình độ thể lực đối với tập thể:

– Cấp đơn vị cơ sở:

Giỏi: Có ít nhất 95% quân số kiểm tra đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 50% trở lên đạt loại giỏi.

Khá: Có ít nhất 90% quân số kiểm tra đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 50% trở lên đạt loại khá, giỏi.

Đạt yêu cầu: Có ít nhất 85% quân số kiểm tra đạt yêu cầu trở lên.

– Cấp tiểu đoàn (hoặc đơn vị tương đương) trở lên:

Giỏi: 100% số đơn vị cơ sở khá, giỏi trong đó có ít nhất 60% số đơn vị đạt loại giỏi.

Khá: 100% số đơn vị cơ sở đạt yêu cầu, trong đó có ít nhất 60% số đơn vị đạt loại khá, giỏi.

Đạt yêu cầu: Có 100% số đơn vị cơ sở đạt yêu cầu trở lên.

 Bộ đội thể dục 2(Các trang thiết bị dành cho việc rèn luyện thể lực của cán bộ chiến sĩ trong các doanh trại hay ngoài thao trường hiện chưa đáp ứng được cả về số lượng lẫn chất lượng) 

Tham khảo các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời VIVADO cung cấp dành cho DOANH TRAI – THAO TRƯỜNG