Sân chơi cụm 3B – Phú Thượng, Tây Hồ, Hà nội

Được lắp đặt các thiết bị vận động ngoài trời do Công ty cổ phần Việt nam vận động – VIVADO cung cấp, sân chơi cụm dân cư số 3B phường Phú Thượng đã trở thành sân chơi kiểu mẫu cho mô hình sân chơi cộng đồng do người dân …

Được lắp đặt các thiết bị vận động ngoài trời do Công ty cổ phần Việt nam vận động – VIVADO cung cấp, sân chơi cụm dân cư số 3B phường Phú Thượng đã trở thành sân chơi kiểu mẫu cho mô hình sân chơi cộng đồng do người dân …