Người dân TP Bắc Ninh thích thú với các thiết bị vận động ngoài trời VIVADO

Thiết bị tập kéo tay

 

Thiết bị tập chèo thuyền

 

 Thiết bị tập cưỡi ngựa 

 

Thiết bị tập khí công dưỡng sinh

 

 Thiết bị tập lắc eo

 

Thiết bị tập đu tay