Trường Tiểu Học

Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học

Tham khảo các dự án thiết bị thể chất VIVADO đã lắp đặt tại các trường THCS  BẤM VÀO ĐÂY (Chinhphu.vn) – Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học nhằm tăng cường

Giáo dục thể chất cấp Tiểu học – Thông tư 322018TT-BGDĐT

Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12. Giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triển phẩm chất và