Số La Mã

Một nghệ sĩ đến gặp ông bầu gánh xiếc.

– Thưa ông, tôi trượt pa-tanh rất thiện nghệ, tôi có thể trượt theo hình con số tám trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám.

– Tôi e rằng tiết mục ấy không độc đáo lắm.

– Vâng, thưa ông, nhưng tôi đang nói về những con số La Mã cơ.