Thao tác khác nhau

Ông chồng đèo bà vợ ục ịch đến thẩm mỹ viện. Đến nơi bà ta vào trong để sửa sang sắc đẹp, còn ông ở ngoài tranh thủ sửa xe. 

Khi trở ra bà vợ hỏi:

– Ông làm gì đấy?

– Tra mỡ vào xe cho dễ đi! Thế còn bà?

– Hút mỡ khỏi người cho dễ đi!