Công trình kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (2003 – 2023)

Cách đây vừa tròn 20 năm, ngày 6/11/2003, quận Long Biên được thành lập trên cơ sở được tách ra từ một phần địa giới hành chính của huyện Gia Lâm. Tranh thủ tối đa nguồn lực từ các chương trình mục tiêu, các nguồn xã hội, từ sức dân và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, đến nay, quận Long Biên đã hoàn thành cơ bản những mục tiêu quan trọng, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Quận đã triển khai hơn 1.400 dự án, với tổng kinh phí hơn 200.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trong và ngoài ngân sách. Sau 20 năm thành lập, Long Biên đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong hơn 10 năm qua, VIVADO cùng với các đối tác được vinh dự đồng hành cùng sự phát triển của Quận bằng việc triển khai lắp đặt hàng nghìn thiết bị TDTT trên địa bàn quận, mang lại những lợi ích thiết thực trong việc xây dựng cảnh quan cộng đồng, tạo dựng nếp sống văn minh, lành mạnh cho người dân trong địa bàn quận.

Hình ảnh liên quan