Bình luận viên bóng đá

Hai bà hàng xóm ngồi tâm sự:
– Thằng nhỏ nhà tôi dạo này nói năng cứ “Tiền hậu bất nhất”.
– Nghĩa là sao?
– Thì câu trước, câu sau cứ mâu thuẫn nhau. Nói xong lại phủ định, rồi khẳng định, rồi lại phủ định, chẳng biết đâu mà lần. Chắc sau này chẳng làm được việc gì cho ra hồn.
– Cho nó làm bình luận viên bóng đá.