Thể dục thể thao với an ninh, quốc phòng

Chúng ta biết rằng, thể dục thể thao có vai trò hết sức to lớn trong đời sống con người. Luyện tập thể dục thể thao sẽ giúp cho con người phát triển về mặt thể lực, ý chí và góp phần hoàn thiện nhân cách.Thể dục thể thao gắn liền với đời sống, sinh hoạt của con người; trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt hằng ngày.

Đối với lực lượng vũ trangsinh thời Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới tập luyện TDTT trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng này. Đây là lực lượng đông đảo, họ trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ an ninh xã hội. Do đó, họ phải có một thể lực tốt.

Trước và sau Cách mạng tháng Tám thành công, trong kháng chiến và sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, nhiều lần Hồ Chí Minh trực tiếp nói chuyện, chỉ bảo, khuyến khích các cán bộ, chiến sỹ quân đội, tự vệ tập luyện TDTT. Người còn hướng dẫn, sửa chữa những động tác sai trong khi tập Thể dục, luyện Võ thuật cho nhiều cán bộ chiến sỹ quân đội. Tấm gương rèn luyện thân thể được các đoàn quân trên đường hành quân ra chiến trường noi theo. Hồ Chí Minh chủ trương: “Đẩy mạnh phong trào TDTT trong quân đội, làm cho quân đội chúng ta có thể chất khoẻ, tinh thần khoẻ để làm tròn mọi nhiệm vụ”.

Chủ trương này thể hiện một quan điểm sâu sắc của Hồ Chí Minh về sức khoẻ thể chất và tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ quân đội là nhân tố có tính quyết định làm tròn mọi nhiệm vụ. Để có được sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần, cán bộ chiến sỹ phải tập luyện TDTT.

Qua đó chúng ta thấy rằng mối quan hệ mật thiết cũng như tầm quan trọng của TDTT trong lực lượng vũ trang. TDTT có vai trò to lớn góp nên sự thành công của an ninh, quốc phòng trong mỗi quốc gia.