CHUYỂN CHỔ NGỒI

Sau buổi học đầu tiên của niên khóa mới, Tí đến hỏi Tèo:

– Cô giáo xếp chỗ mày ngồi tốt như vậy sao mày lại xin xuống cuối lớp mà ngồi, vừa khó nghe giảng bài, vừa khó thấy bảng đen nữa?

– Thế mày không thấy hai thằng ngồi hai bên tao hả?

– Hai thằng đó thì làm sao chứ?

– Thằng ngồi bên trái tên là Nguyễn Thanh Quan, còn thằng ngồi bên phải lại tên là Lê Tấn Tài. Tao ngồi giữa cái Quan – Tài thì làm sao mà học được!?!

ST

http://vivado.com.vn/picture_lib/gvi-viet-nam-dong-hanh-cung-vivado/