Khỏe để bảo vệ Tổ Quốc

Các thiết bị tập thể lực phù hợp cho doanh trại các lực lượng vũ trang

Những thiết bị tập luyện đạt chuẩn dành cho các chiến sĩ luyện tập nang cao thể lực hiện rất thiếu

Hiện tại các chiến sĩ phải tập luyện với các trang thiết bị nghèo nàn, thô sơ, không đạt chuẩn

Việc trang bị các thiết bị vận động chất lượng cao cho các doanh trại các LLVT giúp cho các cán bộ chiến sĩ có thêm điều kiện vật chất và hứng thú trong việc rèn luyện sức khỏe , làm tròn nhiệm vụ.